Vedtekter

§ 1 – Formål
HivNorge er en landsomfattende, ideell pasient- og rettighetsorganisasjon for mennesker som lever med hiv. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig.

HivNorge har som oppgave å ivareta mennesker som lever med hiv sine rettigheter og interesser i samfunnet og bidra til forebygging av hiv og aids.

§ 2 – Virke og organisering
HivNorge er en landsomfattende pasient- og rettighetsorganisasjon med sete i Oslo.

HivNorge skal gjennom sitt virke:

 • Sikre at rettighetene og interessene til mennesker som lever med hiv blir ivaretatt på alle nivåer i samfunnet, og arbeide for at personer som lever med hiv, blir hørt og tatt hensyn til når avgjørelser som berører dem blir tatt.
 • Tilby et selvutviklende miljø og aktiviteter for mennesker som er berørt av hiv.
 • Skape større forståelse i offentligheten for situasjonen til mennesker som lever med hiv, og bekjempe frykt, fordommer og diskriminering av dem som lever med hiv.
 • Øke kunnskapen om hiv og hvordan hiv forebygges.
 • Delta i internasjonalt samarbeid.

HivNorge forpliktes ved to underskrifter i fellesskap av leder og generalsekretær. Styret avgir prokura. HivNorges regnskap skal revideres av autorisert revisor. Regnskapsåret følger kalenderåret.

§ 3 – Medlemskap
Organisasjonen har tre typer medlemskap:

a) Personmedlemskap
b) Organisasjonsmedlemskap
c) Æresmedlemskap

Medlemskap kan tegnes av mennesker som lever med hiv og deres pårørende, samt andre enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å arbeide for organisasjonens formål.

Medlemskap løper til det blir oppsagt, eller kontingenten ikke blir betalt etter to purringer. Årsmøtet vedtar endringer i kontingenten, som kan være ulik for person- og organisasjonsmedlemskap.

Æresmedlemskap kan tildeles av styret til personer som har gjort en særskilt innsats på hiv-feltet.

Æresmedlemskap er gratis, personlig og livsvarig.

Tillitsvalgte eller frivillige som opptrer i strid med HivNorges vedtekter eller formelle vedtak, kan bli suspendert fra sitt verv.

Medlemmer som opptrer til skade for HivNorge eller HivNorges formål eller begår grove brudd på organisasjonens vedtekter, formelle vedtak eller etiske retningslinjer, kan bli ekskludert. Tillitsvalgte kan kun bli ekskludert dersom de først er suspendert fra sitt verv.

Styret behandler og vedtar suspensjon og eksklusjon. Eksklusjonsvedtak samt vedtak om suspensjon av styrets leder krever 2/3 flertall i styret.
Ved styrets behandling av suspensjon eller eksklusjon av et medlem i styret, deltar den det gjelder ikke i behandlingen av saken.

Årsmøtet er ankeinstans i slike saker.

§ 4 – Styrende organer
HivNorge har følgende styrende organer:

a) Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ, jf. § 5.
b) Styret har politisk og økonomisk ansvar for organisasjonen, og er dens høyeste myndighet mellom årsmøtene, jf. § 6.
c) Arbeidsutvalget (AU) har ansvaret for den daglige oppfølging i tråd med fattede vedtak, og for beslutninger som ikke kan utsettes til et ordinært styremøte, jf. § 7

§ 5 – Årsmøtet
Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel.

Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av innkalling.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmelding og regnskap fra foregående kalenderår.
 7. Godkjenning av budsjett/økonomiplan for inneværende år, herunder medlemskontingent.
 8. Vedtak om overordnet politikk- og arbeidsprogram.
 9. Innkomne saker.
 10. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, jf. § 6.
 11. Valg av valgkomité, jf. § 8

Alle fremmøtte personmedlemmer som har betalt kontingent, har tale- forslags- og stemmerett ved årsmøtet.

Stemme kan ikke avgis ved fullmakt.

Hvert organisasjonsmedlem kan stille med én representant til årsmøtet som gis tale- og forslagsrett.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende minst fire uker før årsmøtet avholdes.

Sakspapirer til årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for organisasjonens medlemmer senest to uker før møtet.

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av personmedlemmene eller et flertall i styret krever det. Slik innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er oppført på sakslisten, som skal følge innkallingen.

§ 6 – Styret
Styret består av leder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer og konstituerer seg selv. Styrets leder og et flertall av styrets medlemmer skal leve med hiv. Styrets sammensetning skal for øvrig avspeile medlemsmassen i organisasjonen på en rimelig måte.

Kun personmedlemmer i HivNorge er valgbare til styreverv. Styrets medlemmer kan ikke være ansatt i organisasjonen. De ansatte kan velge en fast observatør til styret som gis møte-, tale- og forslagsrett på alle styremøter.

Valgperioden er to år for leder og styremedlemmer, og ett år for varamedlemmer. Kontinuitet sikres ved at halvparten av styrets medlemmer velges hvert annet år.

Leder velges personlig. Styremedlemmer kan velges samlet.

Varamedlemmer velges i prioritert rekkefølge.

Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på alle styremøter, og gis stemmerett i prioritert rekkefølge ved faste medlemmers fravær.

Styret ansetter generalsekretæren, og styrets leder utfører personalansvaret for denne. Jf. § 9.

Styret er vedtaksført når minst fire stemmeberettigede er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styremøter avholdes ved behov, dog minimum fire ganger årlig.

Generalsekretæren kaller inn til styremøte når styrets leder, arbeidsutvalget eller et flertall av styrets medlemmer krever det.

§ 7 – Arbeidsutvalget (AU)
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU) på av inntil 3 personer der leder og generalsekretær alltid er medlemmer. AUs virkeperiode sammenfaller med styrelederens virkeperiode.

AUs faste oppgaver er å
a) lede organisasjonens politiske arbeid mellom styremøtene,
b) forberede saker til styremøtene,
c) tolke styrets vedtak når beslutning ikke kan utsettes til neste styremøte.

AU kan ikke gjøre vedtak som endrer eller motstrider styrevedtak eller årsmøtevedtak.

Styret kan delegere andre oppgaver og fullmakter til AU og utarbeide retningslinjer for AUs arbeid.

§ 8 – Valgkomiteen
Valgkomiteen har inntil 4 medlemmer og velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgperioden er ett år.

Valgkomiteens sammensetning skal reflektere medlemsmassen på en rimelig måte.

Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater og innstille til valg under ordinære og ekstraordinære årsmøter. Valgkomiteens innstilling skal være i tråd med reglene om styrets sammensetning i § 6.

§ 9 – Generalsekretæren
Styret kan innen vedtatte budsjettrammer ansette en generalsekretær. Generalsekretæren er organisasjonens administrative leder, og har følgende faste oppgaver:

a) ansvar for ansettelser, avslutninger av arbeidsforhold og daglig drift i sekretariatet,
b) personalansvar for organisasjonens ansatte,
c) sekretær og referent for styret med tale- og forslagsrett i styrets møter,
d) medlem av AU.

Styret kan tildele generalsekretæren andre oppgaver og fullmakter ved vedtak. Slikt vedtak gjelder til det blir endret eller opphevet av styret.

§ 10 – Sekretariatet
Innen vedtatte budsjettrammer kan generalsekretæren ansette personale til et sekretariat.

Sekretariatet står for organisasjonens daglige drift og den praktiske gjennomføringen av organisasjonens politikk og de styrende organenes vedtak. Sekretariatet ledes av generalsekretæren og arbeider innenfor organisasjonens vedtatte budsjettrammer og politiske vedtak.

§ 11 – Personvern og etiske retningslinjer
HivNorge skal gjennom sin virksomhet arbeide for åpenhet blant og synlighet av mennesker som er berørt av hiv, men skal aldri krenke enkeltperoners privatliv eller valg om åpenhet.

Alle som ut fra sin stilling, tillitsverv eller på annen måte gjennom sin aktivitet knyttet til HivNorge tilegner seg kunnskap om enkeltmedlemmer, er bundet av taushetsplikt. Styret utarbeider en taushetserklæring som skal underskrives av alle som antas å kunne tilegne seg slik kunnskap.

Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget og/eller medlemskapet er avsluttet.

Styret vedtar etiske retningslinjer for organisasjonen som omfatter ansatte, tillitsvalgte og frivillige.

Retningslinjene skal inkludere varslingsrutiner. Brudd på etiske retningslinjer kan føre til suspensjon eller eksklusjon etter § 3.

§ 12 – Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter, hvorav ett må være ordinært.

Mellom de to årsmøtene skal det gå minst to måneder.

§ 13 – Oppløsning og fusjon
Organisasjonen kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter, hvorav ett må være ordinært. Mellom de to årsmøtene skal det gå minst to måneder.

Dersom organisasjonen oppløses, skal organisasjonens midler disponeres til gode for organisasjonens formål etter vedtak i det oppløsende årsmøtet. Midlene kan ikke tilfalle privatpersoner.

Fusjon med andre organisasjoner kan vedtas med 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter, hvorav ett må være ordinært. Mellom de to årsmøtene skal det gå minst to måneder. Den nye organisasjonens vedtekter og politiske plattform skal godkjennes av begge årsmøtene. De ansattes rettigheter skal være sikret.

HivNorges kollektive innmelding i en annen organisasjon regnes som fusjon etter denne paragrafen.

En annen organisasjons eller gruppes kollektive innmelding i HivNorge regnes ikke som fusjon etter denne paragrafen.

Vedtatt under årsmøtet 14.5.2020 og bekreftet av ekstraordinært årsmøte 5.8.2020

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.