Vedtekter

Vedtekter for HivNorge

§ 1 HivNorge er en landsomfattende, ideell, partipolitisk og religiøst uavhengig pasient- og rettighetsorganisasjon for mennesker som lever med hiv.


§ 2 Formål
HivNorge har som oppgave å ivareta mennesker som lever med hiv sine rettigheter og interesser i samfunnet og bidra til forebygging av hiv og aids.


§ 3 Virke
HivNorge skal gjennom sitt virke:

Sikre for mennesker som lever med hiv sine rettigheter og interesser på alle nivåer i samfunnet, og at dette blir tatt hensyn til når avgjørelser blir tatt.
Tilby et selvutviklende miljø og aktiviteter for mennesker som er berørt av hiv.
Skape større forståelse i offentligheten for mennesker som lever med hiv sin situasjon, og bekjempe frykt, fordommer og diskriminering av dem som lever med hiv.
Øke kunnskapen om hiv og hvordan hiv forebygges.
Delta i internasjonalt samarbeid.


§ 4 Medlemskap
HivNorge er en organisasjon for mennesker som lever med hiv og deres pårørende, samt andre interesserte enkeltpersoner, og organisasjoner som ønsker å arbeide for organisasjonens formål.
Organisasjonen har to typer medlemskap:

 1. Personmedlemskap
 2. Organisasjonsmedlemskap


§ 5 Taushetsplikt
HivNorge skal gjennom sin virksomhet arbeide for åpenhet og synlighet av mennesker som er berørt av hiv og aids, men skal aldri krenke medlemmers valg eller ønsker om åpenhet. Det påhviler taushetsplikt for alle som ut fra sin stilling, tillitsverv eller på annen måte tilegner seg kunnskap om enkeltmedlemmer. En egen taushetserklæring benyttes til dette formål.


§ 6 Etiske retningslinjer
Styret i HivNorge vedtar etiske retningslinjer for organisasjonen som omfatter ansatte, frivillige og styremedlemmer. Varslingsrutiner skal foreligge. Retningslinjer nevnt i denne paragrafen anses som formelle vedtak etter §17.


§ 7 Organisering
HivNorge er en landsomfattende pasient- og rettighetsorganisasjon med sete i Oslo. HivNorge forpliktes ved to underskrifter i fellesskap av leder, nestleder eller sekretariatsleder. Styret avgir ellers prokura. HivNorges regnskap skal revideres av autorisert revisor. Kalenderåret er HivNorges regnskapsår.


§ 8 Styrende organer
HivNorge har følgende styrende organer:

 • Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Årsmøtet vedtar organisasjonens overordnede politikk. (Jf. § 8)
 • Styret har politisk og økonomisk ansvar for organisasjonen, og er dens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmer velges av årsmøte. (Jf. § 12)
 • Arbeidsutvalget (AU) har ansvaret for den daglige oppfølging i tråd med fattede vedtak, og for beslutninger som ikke kan utsettes til et ordinært styremøte. (Jf. § 13)


§ 9 Årsmøte
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars måned. Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel. Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:

 1. valg av ordstyrer
 2. valg av referent
 3. valg av tellekorps og protokollunderskrivere
 4. godkjenning av innkalling
 5. godkjenning av dagsorden
 6. godkjenning av fullmakter
 7. godkjenning av årsmelding og regnskap
 8. godkjenning av budsjett/økonomiplan, herunder medlemskontingent og arbeidsprogram
 9. innkomne saker
 10. valg av leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer
 11. valg av valgkomité.

Personmedlemmer har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet. Hvert organisasjonsmedlem kan stille med en representant til årsmøtet. Organisasjonsmedlemmer har tale- og forslagsrett ved årsmøtet, og hver organisasjon har én representant. Alle betalende personmedlemmer har stemmerett. Innkomne forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende minst en måned før årsmøtet. Oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandlet på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for organisasjonens medlemmer senest to uker før møtet.


§ 10 Fullmakter
Personmedlemmer og organisasjonsmedlemmer kan representeres ved fullmakt på årsmøtet. Ingen kan stemme for mer enn 4 andre medlemmer på årsmøtet. Ansatte kan ikke opptre som representanter for fraværende medlemmer.


§ 11 Valgkomité
Valgkomiteen har inntil 4 medlemmer og velges av årsmøtet for ett år av gangen. Medlemmene skal reflektere medlemsmassen.


§ 12 Ekstraordinært årsmøte
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 1/3 av medlemsmassen eller et flertall i styret krever det. Innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel.


§ 13 Styret
Valgbare til styret er personmedlemmer. Styret skal avspeile medlemsmassen i organisasjonen på en rimelig måte. Styreleder skal være en person som lever med hiv og personmedlem i organisasjonen. Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Flertallet av styrets medlemmer skal leve med hiv.

Varamedlemmene velges i prioritert rekkefølge.
Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på alle styremøter.
Valgperioden er to år for styremedlemmer og ett år for varamedlemmer, og det velges slik at halvparten av styrets medlemmer står på valg hvert annet år. Leder og nestleder står skiftevis på valg annethvert år.
De ansatte kan oppnevne en fast observatør til styret. Observatøren har tale- og forslagsrett i alle administrative saker og andre saker som angår personalet.
Styret ansetter generalsekretær som delegeres arbeidsgiveransvar for de ansatte.
Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 4 av de faste styremedlemmene kan kreve at ekstraordinært styremøte avholdes.
Styret skal avholde minst 4 styremøter i året.


§ 14 Arbeidsutvalget
Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg (AU) bestående av inntil 3 personer der leder og generalsekretær alltid er medlemmer. Styret vedtar AUs oppgaver og fullmakter. AU har innstillingsrett til styret.


§ 15 Sekretariatet
Sekretariatet står for den daglige drift og gjennomføringen av organisasjonens politikk. Sekretariatet ledes av en generalsekretær.


§ 16 Vedtektsendringer
Styret kan gi innstilling til vedtektsendringer overfor årsmøtet.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede, inkludert fullmakter på to påfølgende årsmøter, hvorav ett må være ordinært. Mellom de to årsmøtene skal det være minst to måneder.


§ 17 Eksklusjon
Tillitsvalgte som opptrer i strid med HivNorges vedtekter eller formelle vedtak, kan bli ekskludert. Styret foretar en suspensjon og beslutning om eksklusjon vedtas på årsmøte, ordinært eller ekstraordinært.


§ 18 Oppløsning
Ved oppløsning av organisasjonen kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede, inkludert fullmaktene på to påfølgende årsmøter, hvorav ett må være ordinært. Mellom de to årsmøtene skal det være minst to måneder. Oppløses organisasjonen, skal midlene disponeres for organisasjonens formål.


Vedtatt av årsmøte 14. mars 2019 og bekreftet av ekstraordinært årsmøte 3. juni 2019.

 

Les også

schedule28.07.2020

→ Fertilization with donor sperm

As of 1 July, 2020, single women have access to donor sperm for assisted fertilization. This may also be provided in situations where infection control considerations need to be in place.

schedule28.07.2020

→ Befruktning med donorsæd

Fra 1. juli 2020 ble det åpnet for assistert befruktning med donorsæd til enslige kvinner. Dette tilbudet gjelder også i de tilfellene hvor smittevernhensyn er årsak til assistert befruktning.

Scroll Up