ውጽኢት መርመራ ፖዘቲቭ እንተኾይኑ(ኣለካ ዝብል)

ውጽኢት መርመራ አችኣይቪ ፖዘቲቭ እንተደኣ ኮይኑ ናብ ሓኪም ረኽሳዊ ሕማማት ኢኻ ትስደድ፡ኣብኡ ድማ ሕክምና ክግበረልካ ዕድል ይወሃበካ። ኣብ ኖርወይ ኩሎም ምስ አችኣይቪ ምትሕሓዝ ዘለዎም ሕክምናታት ነጻ እዮም።

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

አችኣይቪ ሎሚ ከም ሕዱር ኩነት እዩ ዝቑጸር፡ ንውሓት ትነብሮ ግዜ ወይ ዕምሪ ማዕረ ኩሎም ካልኦት ሰባት እዩ። እዚ ክዉን ንምግባር ብቐጥታ ሕክምና አችኣይቪ ምጅማር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ንነፍስኻ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ከም ተወሳኺ ሕክምና ምስ ጀመርካ ብተዛማዲ ድሕሪ ሕጽር ዝበለ ግዜ ኣብ ንካልኦት ሰባት ዘይተመሓላልፈሉ ደረጃ ትበጽሕ ምዃንካ ውን ርእሱ ዝኸኣለ ጥቕሚ ስለዘለዎ እዩ። ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዎርድ ረኽሳዊ ሕማማት እዩ ምክትታል ዝግበረልካ። ሕክምና ምስ ተጀመረ እቲ ሕክምና ይሰርሓልካ ከምዘሎ ምስ ተቋጻጸሩ ንዓመት ቁጽጽር ንኽግበረልካ ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ምምጻእ ኣኻሊ እዩ። ሎሚ ሕክምና አችኣይቪ ብጣዕሚ ውሑድ ጎናዊ ሳዕቤናት ዘለዎ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ንመዓልቲ ሓንቲ ከኒና ምውሳድ ኣኻሊ እዩ።  

Les også

schedule23.07.2021

→ Hiv og Covid-19 አችኣይቭን ኮቪድ-19ን

አችኣይቪ ዘለዎ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ክልከፍ ወይ ብኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም ክሕዞ ዝተዛየደ ተኽእሎ የብሉን። እንተደኣ ሰውነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ትሒቱ( ማለድ ቁጽሪ-CD4 ትሕቲ 200 ኮይኑ) ከምኡውን ካልኦት ከበድቲ ሕማማት ሃልዩካ ነቲ ተኽእሎታት ከዛይዶ ይኽእል እዩ።

schedule23.07.2021

→ ደገፍ ኣበይ ክርከብ ይከኣል:

ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኖርወይ ንአችኣይቪ ዘለዎም ሰባት ዝሕግዛ ዝተፈላለያ ማሕበራት እየን ዘለዋ። ኣብ ታሕቲ ገለ ኣብነታት ኣሎ። ኣብዞም ቦታታት ሞየኛታትን ምስ ካልኦት አችኣይቪ ዘለዎም ሰባትን ክትራኸብ ዕድል ኣለካ።