ስነ-ልቦናውን ማሕበራውን ደገፍ

አችኣይቪ ሒዝካ ምንባር ከቢድ ጥዕናዊ ኩነት ኮይኑ ክስመዓካ ይኽእል እዩ፡ ምኽንያቱ ኣብ ሕብረተ-ሰብና ብዛዕባ አችኣይቪ ብዙሕ ግጉይ ኣረኣእያታትን ዋሕዲ ኣፍልጦን ስለዘሎ። ስለዚ ክድግፈካ ዝኽእል ሰብ ክትረክብ ኣገዳሲ ይኸውን።

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

ደገፍትኻ መሓዙትካ፡ኣዝማድካ፡ ካልኦት አችኣይቪ ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ወይ ኣብ ማሕበር ሂቭኖርገ ኣብ ሰሚናራት ወይ ኣኼባታት ብምስታፍ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል። ኣብ ዎርድ ረኽሳዊ ሕማማት ዝሰርሑ ሓካይምን ነርሳትን ውን ጹብቕ ደገፍ ይህቡ እኳ እንተኾኑ ብዘለና ተመኩሮ ግን ካልኦት አችኣይቪ ዘለዎም ሰባት እዮም ሂወት ምስ አችኣይቪ ከመይ ከምዝኾነት ዝበለጸ ብዕምቆት ዝርድኡዎን ዝፈልጡዎን። HivNorges likepersontilbud ( ማሕበር ሂቭ ኖርገ ንኣብ ሓደ ኩነታት ዝርከቡ ሰባት ዘበርክቶ ዕድል) ንአችኣይቪ ዘለዎም ሰባት ወይ መቓርብቶም ዝተዘጋጀወ ፍታሕ ኮይኑ ምስ ካልኦት አችኣይቪ ዘለዎም ሰባት ወይ መቓርብቲ ብምርኻብ ተመኩሮታት ክለዋወጡ ይኽእሉ። 

Les også

schedule23.07.2021

→ Hiv og Covid-19 አችኣይቭን ኮቪድ-19ን

አችኣይቪ ዘለዎ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ክልከፍ ወይ ብኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም ክሕዞ ዝተዛየደ ተኽእሎ የብሉን። እንተደኣ ሰውነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ትሒቱ( ማለድ ቁጽሪ-CD4 ትሕቲ 200 ኮይኑ) ከምኡውን ካልኦት ከበድቲ ሕማማት ሃልዩካ ነቲ ተኽእሎታት ከዛይዶ ይኽእል እዩ።

schedule23.07.2021

→ ደገፍ ኣበይ ክርከብ ይከኣል:

ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኖርወይ ንአችኣይቪ ዘለዎም ሰባት ዝሕግዛ ዝተፈላለያ ማሕበራት እየን ዘለዋ። ኣብ ታሕቲ ገለ ኣብነታት ኣሎ። ኣብዞም ቦታታት ሞየኛታትን ምስ ካልኦት አችኣይቪ ዘለዎም ሰባትን ክትራኸብ ዕድል ኣለካ።