เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge)

เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) นอกจากจะเป็นองค์กรสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (hiv) เพียงแห่งเดียวในประเทศนอร์เวย์แล้ว ก็ยังเป็นองค์กรที่ช่วยรักษาผลประโยชน์ทางการเมืองให้กับทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) รวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP – ยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสโรค) และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

scheduleOppdatert: 22.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

ภารกิจหลักที่สำคัญของ เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) คือการปกป้องและดำรงไว้ซึ่งสิทธิและผลประโยชน์ให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ซึ่งหมายรวมถึงญาติของผู้ติดเชื้อ ผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP)  ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในองค์กรต่างๆ ที่ต้องประสบพบเจอกับบุคคลเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

Les også

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้