ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจและสังคม

เนื่องจากในสังคมปัจจุบันยังคงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ดังนั้นการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) จึงอาจทำให้ต้องเผชิญกับการดำรงชีวิตอยู่ภายใต้การตีตราจากสังคม มันจึงจำเป็นที่ท่านควรจะมีใครสักคนซึ่งสามารถให้กำลังใจกับท่านได้

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

อาจจะเป็นเพื่อน คนในครอบครัว หรือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาหรือพบปะผู้คนดังกล่าวได้ที่ เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) นอกจากแพทย์และพยาบาลที่ทำงานอยู่แผนกรักษาโรคติดเชื้อ (infeksjonsavdeling) จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่ดีแล้ว จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของเรา ทำให้ทราบว่าการได้พบปะติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) จะช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลเชิงลึกและมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้ติดเชื้อโดยปราศจากความวิตกกังวล บริการเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ (likepersontilbud) เป็นบริการที่ทางเอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) เสนอให้กับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) และญาติของผู้ติดเชื้อ เพื่อที่พวกเขาจะได้พบปะและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) กับผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือญาติท่านอื่นๆ

Les også

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้