ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเอชไอวี (hiv)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านจึงมีสิทธิและหน้าที่บางประการที่จะต้องปฏิบัติ จากที่ระบุไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทำให้การรักษาทุกชนิดที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในประเทศนอร์เวย์เป็นการรักษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้รวมไปถึงการได้รับการยกเว้นการชำระค่าบริการส่วนแรก (egenandel) นอกเหนือจากนี้ในบางกรณีท่านอาจสามารถทำเรื่องขอรับเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระให้กับทันตแพทย์ไปคืนได้เป็นบางส่วน

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

ท่านไม่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลใด ๆ ว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) แต่กระนั้นเรายังคงแนะนำให้ท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์ประจำตัวของท่าน (fastlege) ทราบ ทั้งนี้ก็เพื่อให้แพทย์สามารถดำเนินการติดตามสุขภาวะของท่าน ว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการรักษาอื่นใดที่ท่านได้รับอยู่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของยารักษาโรคเชื้อเอชไอวี (hiv) ที่ท่านได้รับ และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือแพทย์ควรทราบว่าคนไข้ของตนเป็นผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

กฎหมายอาญามาตรา ๒๓๗ บัญญัติเกี่ยวกับการแพร่เชื้อโรคที่เป็นโรคติดต่ออันตรายระหว่างมนุษย์ เนื้อหาในมาตรานี้กล่าวถึงการแพร่เชื้อและการทำให้ผู้อื่นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ แต่ในที่นี่หมายถึงการแพร่กระจายเฉพาะเชื้อที่มีอันตรายเท่านั้น การทำให้ผู้อื่นติดเชื้อเอชไอวี (hiv) จึงเป็นส่วนหนึ่งซึ่งถูกกำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายในมาตรานี้ แต่ทั้งนี้ก็ยังคงมีข้อยกเว้นหลายประการ

  • หากผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาที่ประสบผลสำเร็จ จะทำให้ผู้ติดเชื้อไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น หรือหากผู้ติดเชื้อได้กระทำการทุกสิ่งที่ตนสามารถทำได้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่เชื้อในขณะที่มีเพศสัมพันธ์ ผู้ติดเชื้อจึงควรได้รับการยกเว้นจากการลงโทษ นั่นก็หมายความว่าผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ซึ่งได้เข้ารับการรักษา หรือใช้ถุงยางอนามัย จึงไม่สมควรที่จะถูกลงโทษ  
  • ผู้ติดเชื้อไม่สามารถถูกลงโทษในความผิดที่ว่าได้ทำการแพร่เชื้อหรือทำให้คู่นอนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากคู่นอนได้รับทราบและให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้าแล้วว่าตนอาจมีความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อ ทั้งนี้มิได้หมายความว่าผู้ติดเชื้อมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ทราบถึงสภาพการติดเชื้อของตน และผู้ติดเชื้อไม่สมควรจะถูกลงโทษหากว่าได้แจ้งให้คู่นอนทราบแล้วเป็นการล่วงหน้า แต่คู่นอนก็ยังคงเลือกที่จะ “ทำให้ตนตกอยู่ในสภาวะที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ” ในทางกลับกันหากผู้ติดเชื้อไม่เข้ารับการรักษา และไม่กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อดำรงไว้ซึ่งมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อ ผู้ติดเชื้อก็สามารถถูกลงโทษได้เช่นกัน หากว่าผู้ติดเชื้อไม่แจ้งให้คู่นอนของตนทราบ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม
  • การยกเว้นโทษยังรวมไปถึงการติดเชื้อจากผู้ขายบริการทางเพศ การใช้เข็มฉีดยาของผู้ใช้สารเสพติด และการแพร่กระจายของเชื้อจากมารดาสู่บุตร

Les også

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้