การขอรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

มีเพียงวิธีการเดียวที่จะทำให้ทราบว่าท่านติดเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือไม่ โดยการขอรับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

จากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (แพทย์ประจำตัว) ของท่าน (fastlege) หรือท่านสามารถขอรับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ได้จากองค์กรต่างๆ ที่ให้บริการตรวจหาเชื้อ (noen organisasjoner) หรือตามคลินิกเพื่อสุขภาพทางเพศ เช่น คลินิกโอลาเฟีย (Olafiaklinikken) คลินิกเพศและสังคม Sex og samfunn (สำหรับท่านที่มีอายุต่ำกว่า ๒๕ ปี) ทั้งนี้การเข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) เป็นบริการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากท่านเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสถานการณ์ซึ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดหรือแพร่กระจายเชื้อ

การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ทำได้สองรูปแบบ คือ การตรวจเลือด (blodprøve) แบบธรรมดาซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ในการรอฟังผล และการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้ออย่างเร่งด่วน (hurtigtest) ซึ่งท่านสามารถทราบผลการตรวจได้ภายในเวลาหนึ่งนาที มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้ออย่างเร่งด่วน อาทิเช่น เฮสซะอุทวัลเก็ท (Helseutvalget) และ มินุสเทสเต่น (Minuttesten)

โดยปกติ หลังจากได้รับเชื้อประมาณ ๒-๖ สัปดาห์ หากผู้รับเชื้อเอชไอวี (hiv) เข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยหาการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ก็จะทราบว่าตนติดเชื้อ แต่ก็มีผู้รับเชื้อบางรายที่อาจมีระยะฟักเชื้อนานกว่าปกติ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้งหลังจากการตรวจครั้งแรก ๑๒ สัปดาห์เมื่อผู้รับเชื้อทราบว่าตกอยู่ในสถานการณ์ซึ่งต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ

Les også

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้