Andre ressurser

På disse sidene kan du finne lenker til sider med informasjon om hiv og aids.

Aksept – er et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Huset har et miljøtilbud, en poliklinikk og et døgntilbud. I Aksepts miljø kan du møte mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det er et mangfold av livserfaring og kunnskap. Det alle har felles, er erfaring i å leve med hiv eller nær en som lever med hiv.

Helseutvalget – Stiftelsen Helseutvalget er en landsdekkende, interessepolitisk uavhengig og livssynsnøytral stiftelse som arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende overfor lesbiske, homofile, bifile, transpersoner samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn. Helseutvalget arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende for bedre seksuell og psykisk helse.

Olafiaklinikken – senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner og hiv.

Hivfondet – til hjelp i en vanskelig situasjon. Hivfondet er et velferdsfond for hivpositive og aidssyke i Norge, det er ikke et forskningsfond. Fondet er resultatet av en sammenslåing av tre fond/legater som alle hadde som formål å gi støtte til personer med hiv og aids; Henki Hauge Karlsens minnefond, Per Høydahls legat og Det norske hivfondet.

Norsk Helseinformatikk AS (NHI.no) er et Trondheim-basert firma med utspring fra allmennpraksis, NTNU, St. Olavs Hospital og Sintef. Selskapet ble etablert i 1996 og er utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som er et nasjonalt oppslagsverk for leger og annet helsepersonell. Førsteutgaven av NEL kom i 1999. I februar 2007 lanserte de Pasienthåndboka. Portalen NHI.no er en videreføring av Pasienthåndboka og ble lansert i oktober 2009.

NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere har som formål å ivareta asylsøkeres interesser i Norge. NOAS engasjerer seg også i flyktningpolitiske spørsmål og holdningsskapende arbeid mot rasisme og fremmedfrykt.

Folkehelseinstituttet – presenterer fagkunnskap, informasjonsmateriell og statistikk om hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner, beregnet på helsepersonell og den generelle befolkning.

Om hivinfeksjon er et gratis hefte som gir informasjon og hjelp til å orientere seg for dem som nylig har mottatt en positiv hivtest. Det legges spesielt vekt på fakta om hiv, utvikling av hivinfeksjon og behandling. I tillegg berører heftet spørsmål rundt kosthold, alternativ behandling, reiser og vaksinasjoner

Fakta om hiv og aids på ulike språk. Folkehelseinstituttet har produsert informasjonsvideoer om hiv og aids på arabisk, engelsk, fransk, polsk, portugisisk, russisk, somali, spansk, tagalog, thai, tigrinja og tyrkisk. Informasjonen omhandler symptomer, smittemåte, smitteforebyggende tiltak og hva helsevesenet kan tilby av behandling og oppfølging.

Smittevernboka gis ut av Folkehelseinstituttet, og er tilgjengelig som e-bok. Den er et lett tilgjengelig oppslagsverk om forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer med relevans til norske forhold. Smittevernboka er delt inn i to hovedområder, én del omhandler ulike smitteverntemaer og én del omhandler enkeltsykdommer. Denne elektroniske utgaven oppdateres fortløpende.

Positive – Samtaleopplegg for ungdom om etiske spørsmål med kontekstuell bibellesning. Den norske kirke erkjenner at kirken er dypt berørt av aids i en verden der den globale hiv/aidsepidemien har fått katastrofale dimensjoner. Kirkemøtet har bedt Mellomkirkelig råd å utarbeide et informasjons- og bibelrelatert samtaleopplegg for ungdom og voksne om etiske spørsmål knyttet til hiv/aids, seksualitet, stigmatisering og global rettferd. Laget av Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund.

Helsedirektoratet – styrer det nasjonale arbeid med å fremme seksuell og reproduktiv helse. Det handler om å styrke seksualitetens lyse sider – å skape forutsetninger for utvikling av seksuell autonomi og trygg seksuell identitet – å sørge for god svangerskapsomsorg og å forebygge hiv og seksuelt overførte infeksjoner (SOI), seksuell risikoatferd og overgrep. Tiltak utformes sammen med målgruppene og ta utgangspunkt i deres alder, kjønn, kulturtilhørighet og seksuelle orientering.

Her finner du regjeringens nye nasjonale strategi for seksuell helse (2017-2022), «Snakk om det!».

Andre lenker: Blikk, Gaysir, Utrop

For lenker til engelskspråklige websider, se våre sider på engelsk .

På disse sidene kan du finne lenker til nordiske sider om hiv og aids:

Hiv-Danmark er en pasientforening for alle hivpositive i Danmark uansett smittemåte, kjønn, seksuell orientering og nasjonalitet. Hiv-Danmark arbeider for å ivareta hivpositive, pårørende og etterlattes behov. Hiv-Danmark er også en paraplyorganisasjon for enkeltpersoner, selvhjelpsgrupper og andre foreninger av hivpositive samt for brukergrupper tilknyttet hiv/aids-avdelingene på sykehusene.

Hiv-Sverige er en paraplyorganisasjon som først og fremst arbeider for hivpositives rettigheter i samfunnet. Hiv-Sveriges fremste mål er å arbeide mot diskriminering og negative holdninger i samfunnet samt synliggjøre hivpositives situasjon og arbeide for deres rettigheter.

HivFinland er en organisasjon for alle hivpositive i Finland. Den grunnleggende ideen er fra hivpositive til hivpositive. Foreningen ble grunnlagt i 1989. Våre hovedoppgaver er å arbeide for å øke selvfølelsen og velferden for hivpositive, bekjempe diskriminering av mennesker som lever med hiv og aids, delta i utformingen av den finske hiv- og aidspolitikken og tilby en riktig og fordomsfri informasjon om hiv og aids. Sidene er på finsk, svensk og engelsk.

HIV-Island er en organisasjon for hivpositive på Island. Med unntak av en oppsummeringsside på engelsk er alle sidene på islandsk.

Hiv-Norden er samarbeidsorganet for de nordiske organisasjonene som jobber for alle berørt av hiv og aids i hvert enkelt av de nordiske landene. Hiv-Norden ble etablert i 1995, og medlemslandene er HIV-Danmark, HivNorge, HivFinland, Hiv-Sverige og HIV-Island.

HivNorge har ikke ansvar for innhold i sider som vi lenker til eller konsekvenser som følge av slikt innhold.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.